История и цивилизации 7. клас.


Георгиева, Виолета (2018) История и цивилизации 7. клас. София: ИК „Рива“ АД, 2018, 162 с. ISBN 978-619-225-071-3 COBISS.BG-ID – 1288071908. София


 Учебникът е разработен в съответствие с ДОС и новата учебна програма по история и цивилизации за 7. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 Българско възраждане, Княжество България, Източна Румелия, Царство България, комунистически режим, демокрация


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  28486
 Виолета Георгиева

1. Кръстев, Красимир. Формиране на умения за хронологическа локализация в обучението по история през прогимназиалния етап на основната образователна степен. - В: Общество, памет, образование (История и обществени нагласи), Т. 5., Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен, 24 - 28 юни 2019 г. София: УИ "Св. Климент Охридски", с. 68, 70, 73, 83, 84, 86, 89, 104, 105, 110.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/