Училища сред природата от края на XIX и първата половина на XX век


Тодорова-Колева, Мариела (2019) Училища сред природата от края на XIX и първата половина на XX век Сб. от Международна научна конференция "Педагогическкото образование - традиции и съвременност", Ай анд Би, Велико Търново, ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID - 1288420836


 Статията представя развитието на идеята за откриване на училища сред природата в периода от края на XIX и първата половина на XX век. тези училища са разгледани в две насоки, характерни за посочения период: откриването на селски възпитателни домове интернати (Сесил Реди, Херман Лийтц и др.) и училища на открито, насочени към деца със здравословни проблеми. Тhe article presents the development of the idea of outdoor schools in the end of 19th and the beginning of 20th century. These schools are considered in two aspects that are extremely popular during this period. The first aspect there are the new schools like Landerziehungsheime with some of their more general characteristics (Abbotsholme from Cecil Reddy, Hermann Lietz). The second aspect, there is an overview of outdoor schools targeting children with health problems and combining pedagogy and medicine for the sake of the child and improving his or her health without depriving him from the learning.
  Доклад
 селски възпитателни домове интернати, училиша на открито, деца, ученици, природа, образование, възпитание/Landerziehungsheime, outdoor schools, children, nature, education
 Издадено
  28425
 Мариела Тодорова-Колева

1. Димитрова, Д. Електронните учебници за формиране на интеркултурна компетентност у учениците в начален училищен етап В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ, с. 32 - 39, COBISS.BG-ID - 1277204964, на с. 38 - 39.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/