Животът като ценност и жизнените ценности


Момов, Митко (1993) Животът като ценност и жизнените ценности В: Трансцендентална философия, наука, морал, Българска Академия на науките, И-т по философски науки, София, Септември 1993, с.280-290, ISSN 1310-1404


 Статията е представена в сборник материали от „Варненска международна школа“ В нея е представен критичен анализ на либералната доктрина, на клишета като "права на човека", "жизнени ценности", потърсен е алтернативен поглед върху оценката на живота и качеството на живот.
  
 Философия на политиката и културата, аксеология, либерализъм, ценности, живота като ценност


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  28375
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/