Велкова-Гайдаржиева, А. Отвъд границите на времето. Щрихи към поезията на Петър Алипиев. // Литературата: образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор Цветан Ракьовски. Велико Търново: Фабер, 2019. ISBN 978-619-00-1066-1 с. 228-240


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Отвъд границите на времето. Щрихи към поезията на Петър Алипиев. // Литературата: образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор Цветан Ракьовски. Велико Търново: Фабер, 2019. ISBN 978-619-00-1066-1 с. 228-240


 The text problematizes and interprets some aspects of Peter Alipiev's lyrics. This is poetry that looks beyond the limits of time, open to the laws of Nature. It builds a unified, rounded, fundamental value world. Man and nature are mutually "translated" and expressed. Acceptance and humility before the grandeur, before the omnipotence of existence, is P. Alipiev's philosophy of life. The poet's human is the man of wisdom reconciled with death but in love with life. The author has an indestructible faith in cosmic renewal, in the perfect rhythm of the universe. His gaze penetrates beyond the visible - into the heart of existence. Текстът проблематизира и интерпретира някои аспекти от лириката на Петър Алипиев. Това е поезия, взряна отвъд границите на времето, отворена за законите на Естеството. Тя съгражда единен, окръглен, ценностно фундаментален свят. Човекът и природата взаимно се „превеждат“ и изразяват. Приемането и смирението пред грандиозността, пред всемогъществото на битието е П.-Алипиевата философия на живота. Човекът на поета е смиреният със смъртта, но влюбен в живота мъдрец. У този творец е непобедима вярата в космическото обновление, в съвършения ритъм на мирозданието. Погледът му прониква отвъд видимото – в сърцето на битието.
  Статия
 
 Издадено
  28338
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, А. Отвъд границите на времето. Щрихи към поезията на Петър Алипиев. // Литературата: образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор Цветан Ракьовски. Велико Търново: Фабер, 2019. ISBN 978-619-00-1066-1 с. 228-240 , цитирано в: Андрей Ташев. Литературата: образи и контексти // Литературата. Издание на Факултета по славянски филологии, УИ "Св. Климент Охридски", 2020,бр. 24, с. 267; https://naum.slav.uni-sofia.bg/sites/default/files/fillpdf/literaturata_kniga_24.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/