Ценностно иницииране на 90-те години в България Първа част: 1 Към понятието ценност; 2. Трансфер на ценностите: либералните ценности и източно-европейските общества, с. 7-48; Втора част: 3. Критична насоченост и скептицизъм, с. 53-107;Трета част: Властта и законът, 151-158;


Момов, Митко (1998) Ценностно иницииране на 90-те години в България Първа част: 1 Към понятието ценност; 2. Трансфер на ценностите: либералните ценности и източно-европейските общества, с. 7-48; Втора част: 3. Критична насоченост и скептицизъм, с. 53-107;Трета част: Властта и законът, 151-158; София, АГАТА-А, ISBN 954-540-012-9; COBISS.BG-ID 1031746276 175 с. ISBN: 954-540-012-9


 Настоящата работа представлява междудисциплинарно изследване на новата ценностна ориентация на младите хора и нейната динамика. Етико-философският анализ на жизнените ценности и възможностите за трансформацията им се съчетава с конкретен емпиричен материал, получен със средствата на психолингвистиката. При интерпретацията на данните ни помагат резултатите от социологически изследвания от последните години и актуални социално-политически идеи.
  Монография
 ценности, нагласи, динамика на ценности


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 
  28320
 Митко Момов

9. 1. Пацева, М., М. Момов. (1998). Ценностно иницииране на 90-те години в България. С., ИК „АГАТА-А“ Цитирана в: Маринова, Е. Обективни изследване на морала и съвременната етика. Фабер, 2019, с. 210.

8. 7. Мирена Пацева, Митко Момов, Ценностно иницииране на 90-те години в България, ISSN (print):, Агата-А, София, Рецензирано Цитирана в: Гарванова, М. (2013). Жизнените приоритети на съвременните студенти (Изследване, проведено в УниБИТ). В: Б. Хинкова и Ж. Назърска (съст.) Нови информационни технологии в образователния процес. Доклади и съобщения от Седмия научен семинар на УниБИТ, проведен в Охрид на 29-31 май 2012 г. С., Издателство “За буквите – О писменехь”, 215-223.

5. 10. Мирена Пацева, Митко Момов, Ценностно иницииране на 90-те години в България, ISSN (print):, Агата-А, София, Рецензирано Цитирана в: Променя ли се ценностната система на съвременния българин? Байчинска, К., Гарванова, М. (2008). В: П. Николов (съст.) Личност, социална среда, активност. III Национална конференция с международно участие 2006 г. Благоевград, УИ “Неофит

6. 8. Мирена Пацева, Митко Момов, Ценностно иницииране на 90-те години в България, ISSN (print):, Агата-А, София, Рецензирано Цитирана в: Магдалена Златкова Гарванова (2008) ПРОМЯНА И СТАБИЛНОСТ В ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРИН АВТОРЕФЕРАТ на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” по Педагогическа и възрастова психология, шифър 05.06.05. Рецензенти: Научен ръководител: проф. д-р Енчо Герганов ст. н. с. д-р Красимира Байчинска, ст. н. с. д-р Елиана Пенчева, София, 2008

7. 9. Мирена Пацева, Митко Момов, Ценностно иницииране на 90-те години в България, ISSN (print):, Агата-А, София, Рецензирано Цитирано: Папазова, E., Гарванова, М. (2008). Основни индивидуални ценности при български студенти – сравнителен анализ. Психологични изследвания, 2, 7-16.

3. 12. Мирена Пацева, Митко Момов, Ценностно иницииране на 90-те години в България, ISSN (print):, Агата-А, София, Рецензирано Цитирано: Байчинска, К., Гарванова, М. (2005). Ценностна йерархия на учители и студенти в период на социално-политически промени в България. Психологически форум, 5, 77-86.

4. 14. Мирена Пацева, Митко Момов, Ценностно иницииране на 90-те години в България, ISSN (print):, Агата-А, София, Рецензирано Цитирана в: ПРОМЕНЯ ЛИ СЕ ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРИН? Красимира Байчинска Магдалена Гарванова сп. “Психологични изследвания”, 3, 2005, 35-42. 2005

1. 15. Мирена Пацева, Митко Момов, Ценностно иницииране на 90-те години в България, ISSN (print):, Агата-А, София, Рецензирано Цитирано: Стоицова, Т. (1998). Предговор към книгата “Ценностно иницииране на 90-те години в България” с автори М. Пацева и М. Момов, с. 9-10

2. 16. Мирена Пацева, Митко Момов, Ценностно иницииране на 90-те години в България, ISSN (print):, Агата-А, София, Рецензирано Цитирано: Станка Христова, (1998). Предговор към книгата “Ценностно иницииране на 90-те години в България” с автори М. Пацева и М. Момов, с. 7-8.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/