Eдин документ от 1919 г. за българската позиция към Моравското въстание от 1917 г. и неговото потушаване


Палангурски, Милко (2019) Eдин документ от 1919 г. за българската позиция към Моравското въстание от 1917 г. и неговото потушаване България и българите в ново и най-ново време, Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф.д.и.н. Калчо Калчев, В. Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2019, ISBN 978-619-208-204-8, с.131-145


 Позицията на България на Парижката мирна конференция относно окупацията на Поморавския край.
  Статия
 Моравско въстание, Парижка конференция.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  28301
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/