Денев, Ст., М. Алексиева. Проучване мнението на спортни специалисти относно приложението на игрови подход по футбол при деца и младежи със СОП


Алексиева, Милена (2019) Денев, Ст., М. Алексиева. Проучване мнението на спортни специалисти относно приложението на игрови подход по футбол при деца и младежи със СОП МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, с. 533-538, ISSN: 2534-9317, COBISS.BG-ID - 1281978852


 Умелото използване на игровата дейност в учебния процес създава условия за по-гъвкаво провеждане на учебните занимания, спомага за оптимизиране на обучението и усъвършенстване на двигателните действия. Целта на настоящото изследване е събиране информация относно прилагането на игрови подход за деца и младежи със СОП от учители по физическо възпитание и спорт, треньори по футбол, спортни експерти, както и тяхната мотивация за участие в обучения и тренировъчен процес с хора със специфични възможности. Контингент на изследване са 160 учители и експерти по физическо възпитание и спорт, треньори по футбол с интереси в сферата на адаптираната физическа активност и на футболната игра. В заключение може да се обобщи, че специфичността на работата, трудностите, произтичащи от нея – липсата на подходящи условия, на методики за обучение, на подготвени кадри, на подкрепа, на помощни материали и др., се оказват сериозна бариера за ангажирането на специалисти за работа с такъв контингент хора.
  Доклад
 анкетно проучване, футбол, игрови подход, деца и младежи със СОП
 Издадено
  28300
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/