Мониторинг на процесите на приобщаване и образователна интеграция и модели за десегрегация на ромското образование. Пловдив: Астарта. 2020 г., 408 с., ISBN 978-954-350-283-7


Нунев, Йосиф (2020) Мониторинг на процесите на приобщаване и образователна интеграция и модели за десегрегация на ромското образование. Пловдив: Астарта. 2020 г., 408 с., ISBN 978-954-350-283-7 Пловдив


 Монографията е с теоретико-емпиричен характер и съдържа 408 страници текст заедно с приложенията. В структурно отношение включва увод, три глави, заключение, литература, използвана абревиатура. В Увода са изведени актуалността и значимостта на представеното теоретико-емпирично изследване. Формулирани са целта, задачите, обектът, предметът, хипотезата, методиката и методологията на изследването. В първа глава е представена концептуалната рамка на изследването. Анализирани и систематизирани са становища на различни автори. Представени са теоретичните основи на приобщаването и интеграцията в българското образование. Изяснена е същността на процесите на приобщаване и образователна интеграция, въз основа на вижданията на П. Макариев, М. Грекова, С. Чавдарова-Костова, Ив. Иванов и др., като акцент е поставен на социалната значимост на тези процеси. Изяснено е явлението „сегрегация“ и неговите прояви в българското образование в миналото и в настоящето. Представени са административни, нормативни и практически подходи за ограничаване и преодоляване на образователната сегрегация. Описан е обемът на представителните извадки – директори на образователни институции, педагогически специалисти в детски градини и училища, родители/настойници. Глава втора представя резултатите от проведените изследвания. Обобщени и анализирани са резултатите от проведените анкети: с 60 директори на детски градини и училища; с 450 педагогически специалисти; със 719 родители/настойници. В специален параграф се анализира общинската политика по образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и общинската политика по приобщаване на нуждаещите се деца и ученици от община Сливен. В контекста на общинската политика по приобщаване, е извършен контент-анализ на учебната документация в изследваните детски градини и училища, свързана с планирането на процесите на приобщаване и образователна интеграция. Въз основа на анализа са формулирани конкретни препоръки с фокус подобряване системата за квалификация на учителите по отношение на попълването на дефицити от знания, умения и компетентности за приобщаването и интегрирането на децата и учениците и засилване на мерките, целящи преодоляване на негативните предразсъдъци и наслоените стереотипи. Трета глава предлага три динамични модела за приобщаване и интеграция на ромските деца в община Сливен. Представена е верификация на предложените модели за взаимно приобщаване и образователна интеграция. Първият модел залага на съвместно обучение на учениците в прогимназиален етап с оптимално съотношение 30/70. Вторият модел предлага десегрегация на СУ „Хаджи Мина Пашов“ чрез създаване на иновативна образователна среда. Третият модел се фокусира отново върху иновативна образователна среда в образователните институции в селата, за да се задържат децата от български произход в тях. Моделите са подложени на оценка от изтъкнати експерти в областта на ромското образование, а след това и окончателно доработени. Най-силната страна на моделите е тяхната експертна верификация от представители на различни кръгове от специалисти и извеждане на препоръки към общината, като водеща институция за тяхната реализация. Крайната цел на теоретико-емпиричното изследване е постигната чрез анализиране на актуална и достоверна информация за процесите на приобщаване и образователна интеграция в изследваната община и са разработени три динамични модели за преодоляване на идентифицираните проблеми. Методиката на изследването е разнообразна и включва: проучване на литературни източници; наблюдение; анкетни проучвания с директори на детска градина/училище, с педагогически специалисти и с родители; дълбочинни интервюта; беседа. Приложен е анализ на общинските документи в областта на приобщаването и образователната интеграция; анализ на учебната документация на изследваните детски градини и училища; математико-статистическа обработка на получените резултати, теоретичен анализ и синтез. Разработени са динамични модели за приобщаване и образователна интеграция на ромските деца и ученици; верифицирани са разработените динамични модели (експертен консулт сред специалисти в областта на ромското образование).
  Монография
 сегрегация, мониторинг, модели, верификация
 Издадено
  28286
 Йосиф Нунев

1. Илиев, Е. Прилагане на компетентностният подход при формирането на готовност на децата за училище за равен шанс и успех. Сборник с доклади от Втората научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Плевен, 09.10.2020 г. Съставител: доц. д-р Боряна Здравкова. Плевен: Педагогически колеж. 2020, с. 534, ISBN 978-619-91255-2-6

2. Марчева-Йошовска, П. (2020). Педагогически дизайн на обучение за развитие на познавателната активност в начален етап. Монография. Велико Търново: Фабер. ISBN : 978-619-00-1215-3, с. 96

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/