Управленско счетоводство : Актуална проблематика В. Търново: ЛБМ Инвест, 2004, 186 с. ISBN - 954-91572-1-0 COBISS.BG-ID - 1042540004


Павлова, Мария (2004) Управленско счетоводство : Актуална проблематика В. Търново: ЛБМ Инвест, 2004, 186 с. ISBN - 954-91572-1-0 COBISS.BG-ID - 1042540004


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  28168
 Мария Павлова

1. Йонова, И., С. Богословов. Разбирането за управленското счетоводство като теория и практика в българската и американската научна литература – сравнителен анализ. Сп. Управление и образование, бр.2, 2013, том ІХ, ISSN - 1312-6121 COBISS.BG-ID – 1122054372 цитат на стр. 132,133.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/