Географията в педагогическата система на Ян Амос Коменски


Миленски, Иван (1992) Географията в педагогическата система на Ян Амос Коменски Сп."Обучението по география",кн.5 ,1992,ISSN 0204-6849.COBISS.BG-ID 1151459556


  В статията се анализират приносите на Ян Коменски в разработването на географски проблеми в неговите трудове.
  Статия
  Коменски Ян ,география,природа


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  28162
 Иван Миленски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/