Модел на интегрирана информационна система в образованието и мястото на Интернет в нея.


Николова, Марияна (1999) Модел на интегрирана информационна система в образованието и мястото на Интернет в нея. Втора научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 1999 г. (кн.3, 211-218), ISBN 954-683-097-6


 В доклада е представена концепция за училищен информационен модел, основан на компютъризацията на българското образование.
  Доклад
 нова концепция за училището, модел за информатизация, компютъризация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  28113
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/