Георги Попсимеонов – представител на християнското население пред османските власти в Търновска каза.


Георгиева, Гергана (2019) Георги Попсимеонов – представител на християнското население пред османските власти в Търновска каза. В: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 337-344. ISBN 978-619-00-0946-7; COBISS.BG-ID 1291502308


 
  Статия
 
 Издадено
  28042
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/