Първи бележки върху професионалната структура на християнското население на град Свищов в средата на XIX век.


Георгиева, Гергана (2017) Първи бележки върху професионалната структура на християнското население на град Свищов в средата на XIX век. – Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 2. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2017, с. 287-300. ISSN 2534-9244 [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892


 
  Статия
 
 Издадено
  28034
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/