Място и роля на пирамидалния модел при анализ и проектиране на Web сайт


Стефанова, Милена (2003) Място и роля на пирамидалния модел при анализ и проектиране на Web сайт Велико Търново


 Ключови думи: Web сайт, информационни системи, Internet, пирамидален модел, методология, жизнен цикъл.
  Доклад
 Web site, information systems, Internet, Pyramidal model, methodology, life-cycle.


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  28
 Милена Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/