Единството на Откровението в светлината на исихазма. В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов, Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Ред. колегия: проф. дфн Димитър Кенанов – отговорен редактор, проф. дфн. Иван Харалампиев, чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев, проф. дфн Станьо Георгиев, проф. дин Йордан Андреев, доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова, доц. д-р Мария Мъжлекова, Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2004, 505-526 с. ISBN 954-524-410-0.


Киров, Димитър (2004) Единството на Откровението в светлината на исихазма. В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов, Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Ред. колегия: проф. дфн Димитър Кенанов – отговорен редактор, проф. дфн. Иван Харалампиев, чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев, проф. дфн Станьо Георгиев, проф. дин Йордан Андреев, доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова, доц. д-р Мария Мъжлекова, Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2004, 505-526 с. ISBN 954-524-410-0. Велико Търново


 В доклада се поставя въпроса за неизменността и единството на Откровението, което се открива през различните исторически периоди, предава се чрез Църквата, в българската църковна история кулминира в делото на св. Евтимий и неговата школа и помага за съврменното духовно възраждане на вярващите православни българи.
  
 Откровение, вяра, библеистика, единство, синергия, ерес, исихазъм


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  2796
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/