СТЕФАНОВ. С ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ


Стефанов, Светослав (2019) СТЕФАНОВ. С ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ 15 – 16 ноември 2019 г. Велико Търново с.506-508 ISSN:2534-9317; COBISS.BG-ID 1281978852


 The specialty "Physical Education" was opened in 1992 (1992/1993 academic year) on a regular basis, and since 2001/2002 academic year - part-time education. In this study, we used content analysis as a systematic method for studying information. Teacher mobility is an important part of the international presence of Bulgarian science abroad.
  Доклад
 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  27900
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/