Имотите на Църквата в предконстантиновата епоха по нехристиянски извори //


Енчев, Тодор (2008) Имотите на Църквата в предконстантиновата епоха по нехристиянски извори // България, българите и Европа - Мит, история, съвремие: Научна конференция 31. Х. 2007. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, т. ІІ, бр. 1, с. 34-43. ISBN: 978-954-524660-9.


 Разглеждат се няколко нехристиянски извора за имотите на Църквата от този ранен период и ролята на тези имоти за развитието на най-ранната храмова архитектура.
  Статия
 имоти, църква


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  2786
 Тодор Енчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/