За етимологията на топонима Колена //


Енчев, Тодор (2006) За етимологията на топонима Колена // Епохи,: Юбилейна книжка в чест на проф. д-р Златозара Гочева, ІІ част. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 3-4, Година ХІІ, 2004, с. 185-191. ISSN: 1310-2141


 Разгледана е неизвестната досега етимология на името, показан е латинският й произход от времето на късната античност и промените настъпили през вековете.
  Статия
 етимология, топоним, Колена, Колина, Collina.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  2784
 Тодор Енчев

1. Йорданов. Стефан, Ивайло und kein ende? III Ретроспективни данни за огнището на т. нар. Въстание на Ивайло от османотурски извори. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Година II (XXXIV), 2018, Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова - Велико Търново: 2018, 97-129. - едно цитиране.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/