Още по въпроса за деамбулаториума в раннохристиянските базилики //


Енчев, Тодор (2005) Още по въпроса за деамбулаториума в раннохристиянските базилики // Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура 18-20 май 2001, / Казимир Попконстантинов и др. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 63-67. ISBN: 978-954-524-444-5.


 В статията е обърнато внимание на деамбулаториумите с ниши и е разгледана вероятността последните да са били използвани за съхранение на свети мощи.
  Статия
 деамбулаториум, базилики


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  2781
 Тодор Енчев

4. Сорочан, С. Б. Скальная архитектура христианского Херсонеса–Херсона (ІV–Х вв.) // Наследство и културен пейзаж. Известия на Регионален исторически музей – Русе, Том ХVIII. В чест на стогодишнината от отпечатването на книгата на Карел Шкорпил „Опис на старините на по течението на река Русенски Лом“. Русе, 2015, с. 105–119. - 1 цитиране.

3. Сорочан, С. Б. Византийский Херсон (Вторая половина VІ - первая половина Х вв.), Очерки истории и културы, том ІІ, часть ІІ, Харьков-Москва, 2013. - 1 цитиране.

1. Могаричев, Ю. М. и кол. Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического, Нартекс, Byzantina Ukranensis, t.1, Харьков, 2012. 1 цитиране.

2. Сорочан, С.Б. К вопросу о мартириях ранневизантийского Херсона. В: Археологический альманах, 2012, № 28, с. 149-160. - едно цитиране.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/