Алексиева, M., C. Стефанов, Е. Спахиу. Анкетно проучване относно мястото на спорта 3х3 баскетбол във висшите училища в Република Албания.


Стефанов, Светослав (2019) Алексиева, M., C. Стефанов, Е. Спахиу. Анкетно проучване относно мястото на спорта 3х3 баскетбол във висшите училища в Република Албания. В: сборник от Единадесета международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”. 8-ми ноември, 2019, София. Редактор/Анжелина Янева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2019, с. 139-146. ISSN 1314-2275; COBISS.BG-ID – 1247245284


 Профилът, характеризиращ спорта 3х3 Баскетбол, е твърде широкоспектърен и подлежи на възможност за различни анализи и коментари. Целта на настоящото проучване е да се разкрие мнението на преподавателите по баскетбол относно възможността да се практикува 3х3 Баскетбол във висшите училища в Албания, както и мястото на играта в спортния живот на студентите. Проведена е анкета с над 30 специалисти по баскетбол. Анкетата е анонимна, състои се от 10 въпроса, а коректно са попълнени 20 анкетни карти. Проучването показва, че в 67% от висшите училища в Република Албания няма отбори по 3х3 Баскетбол нито при мъжете, нито при жените.
  Доклад
 3х3 баскетбол, анкетно проучване, Република Албания, висши училища


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  27730
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/