Явлението "Неформален лидер" при традиционно уседналите ромски общности. В: Четива за историята и културата на Балканите: в помощ на университетското преподаване. Сборник с постдокторантски материали на БАН (Център за етнология и фолклористика с етнографски музей и Институт за балканистика с Център по тракология). Съставител: Маргарита Карамихова. София: Парадигма, 2010, с. 279-296, ISBM 978-954-326-129-1, COBISS.BG-ID - 1238840292


Нунев, Йосиф (2010) Явлението "Неформален лидер" при традиционно уседналите ромски общности. В: Четива за историята и културата на Балканите: в помощ на университетското преподаване. Сборник с постдокторантски материали на БАН (Център за етнология и фолклористика с етнографски музей и Институт за балканистика с Център по тракология). Съставител: Маргарита Карамихова. София: Парадигма, 2010, с. 279-296, ISBM 978-954-326-129-1, COBISS.BG-ID - 1238840292 София


 Статията е разработена на на базата на получените резултати, следствие от проведена изследване, насочено към неформалните лидери при уседналите роми. Дава се условно определение за неформален лидер, определят се неговите същностни характеристики, прави се опит за конструиране на негов обобщен профил. Определя се като един от най-важните стълбове в ромските уседнали общности - предпазва общността от външни заплахи и асимилационни тенденции, но едновременно с това формира и направлява стъпките на общността за "прекрачване" към модерността.
  Статия
 уседнали роми, лидер, асимилация, прекрачване
 Издадено
  27695
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/