The European Dimension in Initial English Language Teacher Education in Bulgaria.


Великова, Силвия (2006) The European Dimension in Initial English Language Teacher Education in Bulgaria. – Сб. от Международна научна конференция "Езиковата политика на Европейския съюз и eвропейското университетско пространство", В. Търново, 5-7 окт. 2005 г. Отг. ред. Багрелия Борисова. Велико Търново: ПИК, 2006, т. 1, с. 195-201. ISBN-10: 9547361422, ISBN-13: 9789547361423, COBISS.BG-ID 1045500132


 -
  Доклад
 Teacher education, language teaching, internationalisation of education


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2766
 Силвия Великова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/