Ситуационен анализ на обучението по география на страните на Балканите по критерий структурно – съдържателна рамка.


Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Ситуационен анализ на обучението по география на страните на Балканите по критерий структурно – съдържателна рамка. – В: Балканите – език, история, култура, В. Търново, УНИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. VI, 2019, с. 592 – 605. ISSN 1314-4065.


 Анотация: Статията представя ситуационен анализ на обучението по география на страните по критерии структурно-съдържателна рамка за гимназиалното училищно образование. Анализът е изведен по учебни програми и включва 11 страни от Балканите. Структурата и съдържанието е отражение на конкретни методико-дидактически и педагогически модели, следствие и проекция от учебните планове и програми. Анализът обхваща страни с геополитическа, пространствена, регионална, историческа и обществена обвързаност във времето и пространството на различни нива - Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора. Abstract: The article presents a situational analysis of geographic training of countries by criteria of a structurally - content framework for high school education. The analysis is based on a curricula and includes 11 Balkan countries. The structure and content is a reflection of specific methodic - didactical and pedagogical models, consequence and projection of the curricula and learning planes. The analysis covers countries with geopolitical, spatial, regional, historical and social interdependence in time and space at different levels - Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Greece, Macedonia, Romania, Slovenia, Serbia, Turkey, Croatia and Montenegro.
  Статия
 Ключови думи: училищно географско образование, учебни програми, учебно съдържание, структурно-съдържателна рамка, ситуационен анализ Key words: school geographic education, curricula, learning content, structure-content framework, situational analysis


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  27634
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/