Алексиева, М. Констатиране нивото на физическото развитие на 9-10-годишни ученици. –В: Сп. Спорт и наука, брой 5, София, с. 108-115 Ред. Станка Виденова и кол., ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2014) Алексиева, М. Констатиране нивото на физическото развитие на 9-10-годишни ученици. –В: Сп. Спорт и наука, брой 5, София, с. 108-115 Ред. Станка Виденова и кол., ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт и наука, брой 5, София, с. 108-115, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


 Целта на изследването е установяване моментното състояние на физическо развитие на 9-10-ученици. За нейното осъществяване си поставихме следните задачи: 1. Да се анализират получените резултати от изследваните показатели. 2. Да се извърши математико-статистическа обработка за установяване надеждността на данните от измерванията. Резултатите от изследването са подложени на математико-статистическа обработка чрез вариационен анализ. Нашите изследвания показват, че в началото на експеримента физическото развитие двете групи са сходни, което е гаранция за коректност при старта на експеримента.
  Статия
  физическо развитие, ученици, баскетбол.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  27619
 Милена Алексиева

1. на стр. 611 в: Лазаров, Ив. Средни стойности и вариативност на признаците на физическото развитие и физическата дееспособност при 10-12-годишни футболисти в ученическа спортна школа. МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/