Алексиева, Милена, Св. Стефанов, Е. Спахиу. Анкетно проучване относно мястото на спорта 3х3 баскетбол във висшите училища в Република Албания


Алексиева, Милена (2019) Алексиева, Милена, Св. Стефанов, Е. Спахиу. Анкетно проучване относно мястото на спорта 3х3 баскетбол във висшите училища в Република Албания Сборник от Единадесета международна научна конференция „Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система“ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Департамент по спорт, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, ISSN 1314–2275, COBISS.BG-ID - 1247245284 с. 139 - 146


 Профилът, характеризиращ спорта 3х3 Баскетбол, е твърде широкоспектърен и подлежи на възможност за различни анализи и коментари. Целта на настоящото проучване е да се разкрие мнението на преподавателите по баскетбол относно възможността да се практикува 3х3 Баскетбол във висшите училища в Албания, както и мястото на играта в спортния живот на студентите. Проведена е анкета с над 30 специалисти по баскетбол. Анкетата е анонимна, състои се от 10 въпроса, а коректно са попълнени 20 анкетни карти. Проучването показва, че в 67% от висшите училища в Република Албания няма отбори по 3х3 Баскетбол нито при мъжете, нито при жените.
  Доклад
 3х3 баскетбол, анкетно проучване, Република Албания, висши училища
 Издадено
  27602
 Милена Алексиева

1. на стр. 680 Petrov, L., M. Bonev. ABOUT THE METHODOLOGY OF PREPARATION OF BASKETBALL PLAYERS FOR THE GAME 3 x 3 BASKETBALL. Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 679-681, 2020

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/