„Глобализация и регионализация” – процесът като университетски курс.


Драганова-Стойкова, Тамара (2019) „Глобализация и регионализация” – процесът като университетски курс. – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Година II (XXXIV), с. 765 – 775, 2018. ISSN 2603-3534.


 The necessity of studying globalization and regionalization as a complex process and a general tendency in the modern development is revealed, results from the structure of the modern post-industrial society. This article presents the processes of globalization and regionalization as a university course. Globalization and regionalization are objective processes of the modern society and a necessity for the development of humanity, which requires knowledge of their nature, development, functions, features, characteristics, dimensions, tendencies and problems. The university course is proposed from the position of geographic and spatial structure and priorities in the development of the world economy.
  Статия
 globalization, regionalization, complex process, post-industrial society


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Хуманитарни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  27523
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/