За правилата и алгоритмите в обучението по география и икономика като психолого – педагогическа технология и дидактическа интерпретация.


Драганова-Стойкова, Тамара (2019) За правилата и алгоритмите в обучението по география и икономика като психолого – педагогическа технология и дидактическа интерпретация. Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 536 - 547, 2019. ISSN 2367-7473.


 The theoretical staging for the introduction and implementation of rules and algorithms in geography and economics training are presented as models of the theory for the gradual formation of mental actions and interiorization. The phase and the stages in the formation of students' mental actions, as well as the rules and algorithms of geography in compulsory preparation - place, structure, content, features and pedagogical technologies are traced. The rules for protection of the population against adverse natural phenomena and the formation of behavioral (automated) models related to reasonable behavior during natural disasters are outlined.
  Статия
 natural disasters, rules and algorithms, mental actions, interiorization, Geography and economy


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  27502
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/