Поведенчески модели за защита на населението при неблагоприятни природни явления в учебниците по география и икономика за VIII клас – дидактически ресурс, правила и интерпретации (първа част).


Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Поведенчески модели за защита на населението при неблагоприятни природни явления в учебниците по география и икономика за VIII клас – дидактически ресурс, правила и интерпретации (първа част). Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 548 - 560, 2019. ISSN 2367-7473.


 The textbook variants of Geography and economics are a didactic resource and a tool that carry preventive education for the students in forming behavioral models for reaction to unfavorable natural disasters. Students' awareness, preparedness and ability to respond adequately, timely and responsibly in the face of unfavorable natural disasters is directly linked to the school geographic education in compulsory preparation. Textbook variants of varying degrees and volume, structure and content present rules for unfavorable natural disasters - floods, earthquakes, thunderstorms, avalanches, and more. The article presents the situational analysis of the rules for behavior for unfavorable natural phenomena in the textbooks variants of geography and economics for VIII grade.
  Статия
 textbook, unfavorable natural phenomena, school geographic education, situation analysis


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  27501
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/