Географското образование и образователната реформа – ключ към превантивност и защита на населението при неблагоприятни природни явления – нормативна проекция.


Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Географското образование и образователната реформа – ключ към превантивност и защита на населението при неблагоприятни природни явления – нормативна проекция. Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 561 - 576, 2019. ISSN 2367-7473.


 The formation of the geographical culture in the new educational conditions and continuing educational reform is a requirement of the modern society, the global goals of sustainable development and the need to create models for reasonable behavior in the geographical space, knowledge of the interaction in the system nature - man - society, as well as absorption of a system of geographical knowledges of the Earth's natural appearance. Understanding the geographical culture as behavior in a real environment is an opportunity for responsible and timely behavior and protection of the population in the face of unfavorable natural phenomena.
  Статия
 school geographic education, curricula, state educational standard, situation analysis, unfavorable natural phenomena, reasonable behavior


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  27500
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/