Stoyanova, St.,Развитие экологического подхода в образовании по направлению социальная работа, «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ» , Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики: материалы юбилейной X Международ. науч.-практ. конф. (27-28 ноября 2018 года, г.Белгород) / Под общ. ред. К.Ю. Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 348 с., ISBN 978-5-6041985-3-7, стр.12-19 Индексиране в международни бази данни: РИНЦ Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр»


Стоянова, Стела (2019) Stoyanova, St.,Развитие экологического подхода в образовании по направлению социальная работа, «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ» , Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики: материалы юбилейной X Международ. науч.-практ. конф. (27-28 ноября 2018 года, г.Белгород) / Под общ. ред. К.Ю. Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 348 с., ISBN 978-5-6041985-3-7, стр.12-19 Индексиране в международни бази данни: РИНЦ Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр» РИНЦ Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр»


 
  Доклад
 
 Издадено
  27489
 Стела Стоянова

1. Бянова, Невенa, "Новата стратегия за растеж на ЕС - цели и проблеми", в сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", В. Търново, 2020 г., том 9, научно направление "Социални, стопански и правни науки",ИК на НВУ "Васил Левски",с. 76, ISSN 1314-1937

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/