Експериментално изследване за въвеждане на модел на интегративен подход в обучението на музикалните педагози


Караиванова, Бинка (2019) Експериментално изследване за въвеждане на модел на интегративен подход в обучението на музикалните педагози Педагогическите изследвания в условията на съвременното музикално образование. Юбилеен сборник. Пловдив: Астарта, с. 25-102. ISBN 978-954-350-273-8


 Разработката представя едно експериментално изследване в сферата на музикалната педагогика. Основната идея е осветляване на спецификата на диагностичните методи в отделните етапи: подготовка, организиране и провеждане на педагогически експеримент.
  Студия
 музикални педагози, педагогически експеримент, интегративен модел
 Издадено
  27480
 Бинка Караиванова

1. Булева-Петрова, Марияна. Специфика на педагогическите изследвания в сферата на професионалното музикално обучение (иновативни идеи в разработки на докторанти към катедра "Музика" на Великотърновския университет) // Педагогическите изследвания в условията на съвременното музикално образование. Юбилеен сборник. Пловдив: Астарта 2019 с. 7-24 ISBN 978-954-350-273-8 с.8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/