Приложна програма “ДЕТ-МАТ” за студенти от специалности ПНУП и ПУП-ЧЕ по Педагогика на математическата култура


Стефанов, Тихомир (2006) Приложна програма “ДЕТ-МАТ” за студенти от специалности ПНУП и ПУП-ЧЕ по Педагогика на математическата култура ВТУ, НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ


 An application for teaching preschool age pupils in the didactics of the predmath is presented in this report. The main goal is the traditional and the modern teaching and training tools to be integrated for education at the university by the usage of the potential of the computer information tools. The user profile is presented from students, teachers and experts.
  Доклад
 application program, didactics, predmath, modern didactic tools, modeling, multimedia, learning-by-d


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2748
 Тихомир Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/