Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда. Велико Търново: Фабер, 2019, 258 с., ISBN: 978-619-00-1008-1


Нунев, Йосиф (2019) Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда. Велико Търново: Фабер, 2019, 258 с., ISBN: 978-619-00-1008-1 Велико Търново


 Фокусът в книгата е върху изясняване на специфичните измерения на мултикултурната среда в образователните институции, подпомагащи хармонизирането на отношенията между носителите на етнокултурните различия. Проучават се закономерностите на процесуалното протичане и дейностното осигуряване на успешното взаимодействие между основните актьори в институциите на предучилищното и училищното образование – деца, ученици, педагогически и непедагогически специалисти, родители и членове на семействата, а в перспектива и всички заинтересовани лица в обществото. Приложен е интердисциплинарен подход към описанието и анализа на процеса на педагогическото взаимодействие в мултикултурна образователна среда от позициите на философията, културологията, етнологията, психологията, педагогиката и образователния мениджмънт. Книгата е насочена към широк кръг читатели – студенти в педагогически специалности, практикващи педагогически специалисти, директори на образователни институции, образователни мениджъри и експерти. Всяка тема е самостоятелна и е налице завършена цялост, но така подредени, темите взаимно се допълват и надграждат. Базисните понятийно-терминологични уточнения позволяват да се изяснят авторовите позиции на фона на голямото разнообразие в научната литература у нас и в чужбина. Първата тематична област се свързва с мултикултурната среда у нас и с особеностите на работата в нея с отчитане на националните политически документи в изпълнение на държавната политика. След това са анализирани етнокултурното разнообразие и свързаните с него сегрегация и заедност като проблеми и перспективи пред ромската интеграция с пряката връзка със сътрудничеството между семейството и образователната институция. Изчерпателно са представени същността и основните характеристики на интеркултурното образование като основа на образователната интеграция, които са операционализирани в темата за мениджмънта на мултикултурната образователна институция и на мултикултурното образователно пространство. Интеркултурната компетентност на педагогическите специалисти е тема безспорно актуална, но и проблематична. Последната тематична област е свързана с педагогическите технологии, методи и техники за работа в мултикултурна образователна среда. В този контекст е и анализът относно присъствието на помощник-учител, помощник на учителя и образователен медиатор в мултикултурните детски градини и училища.
  Книга
 мултикултурна среда, идентичност, интеркултурен диалог, интеркултурно образование
 Издадено
  27477
 Йосиф Нунев

1. Иванова, Б., Н. Каменополска. Спортът като възможност за личностното изграждане на ученици от ромски произход. В: Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта. Сборник с доклади от Дванадесета международна конференция проведена на 06.11.2020 г. в София. Съставител - Анджелина Янева – Прокопова. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2020, с. 314, ISSN 1314-2275

2. Йорданова, С. Родителски нагласи към съвместно обучение на собствените им деца с "различни" деца и ученици. Сборник с доклади от Втората научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Плевен, 09.10.2020 г. Съставител: доц. д-р Боряна Здравкова. Плевен: Педагогически колеж. 2020, с. 542, ISBN 978-619-91255-2-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/