Интелектуалните карти в обучението по география на страните – същност, значение, приложение.


Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интелектуалните карти в обучението по география на страните – същност, значение, приложение. Сборник от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – 31 октомври 2018 г., Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. XIII, с. 306 - 317, 2019. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Onlain).


 The article presents the mind map as a manifestation of radiant thinking and a natural function of human mind, as well as a tool for processing and structuring information, a way of representation and presenting geographic objects, processes and phenomena. The essence, names, meaning and application of the mind maps in the geography training of the countries are traced. It presents an mind map of the laws for its composition on T. Byuan and B. Byuan, as well a maind map of Brazilia for 5 –th grade.
  Статия
 mind map, radiant thinking, Geography of the countries


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  27451
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/