Варианти на интелектуални карти в обучението по география на страните по учебниците за V клас (по примера на страни в Африка).


Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Варианти на интелектуални карти в обучението по география на страните по учебниците за V клас (по примера на страни в Африка). Сборник от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – 31 октомври 2018 г., Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. XIII, с. 323 – 334, 2019. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Onlain).


 The article presents variants of intellectual maps in training of the geographic of the countries in 5-th grade. Intellectual maps are compiled on the six versions of geography and economy textbooks for the 5-th grade using a software program - Buzan’s iMindMap.
  Статия
 mind map, intellectual map, geographic of the countries, radiant thinking


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  27450
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/