За Петър Труфкин и за романа „Беженарите“


Налбантова, Елена (2019) За Петър Труфкин и за романа „Беженарите“ Буджак: от прошлого к настоящему (Сборник статей к 80-летию Ивана Федоровича Грека (Иван Грек). Кишинев: LEXON, 2019. 632 с., с. 534-547


 Пръв опит за уточняване на биографията на българския бесарабски писател П. Труфкин и за очертаване на основните теми в романа му „Беженарите“, който поставя началото на съвременната българска бесарабска проза
  Статия
 Петър Труфкин, „Беженарите“
 Издадено
  27400
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/