Социално включване на лицата с увреждания в България: възможности и предизвикателства. – Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Велико Търново: Фабер, 2015, с.48-73, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876)


Тодорова, Теодора (2015) Социално включване на лицата с увреждания в България: възможности и предизвикателства. – Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Велико Търново: Фабер, 2015, с.48-73, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876)


 
  Студия
 
 Издадено
  27396
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/