Предизвикателства пред прилагането на закона за предприятията от социалната и солидарна икономика – В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 юни електронно изд. В Търново, 2019г. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481, с.1510-1519, 1314-1937 (print) 2367-7481 (online) Национален референтен списък


Тодорова, Теодора (2019) Предизвикателства пред прилагането на закона за предприятията от социалната и солидарна икономика – В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 юни електронно изд. В Търново, 2019г. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481, с.1510-1519, 1314-1937 (print) 2367-7481 (online) Национален референтен списък


 
  Доклад
 
 Издадено
  27382
 Теодора Тодорова

1. Илчева, М. - Студия, „Ефективни модели за социално включване чрез взаимодействие на социална икономика и социална работа“, Сборник доклади, Годишник на НВУ „Васил Левски“ за 2018 г., Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, с- 243-267, ISSN 1312-6148 Национален референтен списък

2. Илчева, М. (2019) Социална икономика и социални иновации - възможности и тенденции за подобряване на социалната сигурност, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, том 4, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, ISSN 2367-7465 Национален референтен списък

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/