Социална икономика в България – тенденции на развитие - В: „Правото и бизнесът в съвременното общество Актуални правни предизвикателства в икономиката“ - Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция 9 ноември 2018 г., Издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна, Ред. съвет Маргарита Бъчварова и др., ISSN 2603-5073, с.13-27


Тодорова, Теодора (2019) Социална икономика в България – тенденции на развитие - В: „Правото и бизнесът в съвременното общество Актуални правни предизвикателства в икономиката“ - Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция 9 ноември 2018 г., Издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна, Ред. съвет Маргарита Бъчварова и др., ISSN 2603-5073, с.13-27


 
  Доклад
 
 Издадено
  27381
 Теодора Тодорова

1. In:Tsvetelina Marinova, Social enterprises towards more inclusive economy: mission (im)possible?, © European Union, 2019, p.3, p.9 - Peer Country Comments Paper - Bulgaria, Peer Review on "Social economy and social enterprises in legislation and practice" Slovakia, 20-21 June 2019 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9365&langId=en

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/