Социалната икономика - възможност за социално включване и заетост на уязвими групи в обществото”, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.11, с.14-25 ISSN/ISBN 1312-9471 (print)


Тодорова, Теодора (2010) Социалната икономика - възможност за социално включване и заетост на уязвими групи в обществото”, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.11, с.14-25 ISSN/ISBN 1312-9471 (print)


 
  Доклад
 
 
  27379
 Теодора Тодорова

1. Пулова, Юлия „Социално включване на уязвими етнически малцинства“, с. 172 – В: Йоргова, М., П. Луканова, Т. Демирева, Юлия Пулова, Зоя Славова „Социално включване”, Университетско издателство ВТУ, 2011г. ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/