Социалната икономика - възможност за социално включване и заетост на уязвими групи в обществото”. - Информационен бюлетин по труда, 2010 г., бр.11, с.14-25, изд. ИК “Труд и право”, ISSN/ISBN 1312-9471 (print), ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836


Тодорова, Теодора (2010) Социалната икономика - възможност за социално включване и заетост на уязвими групи в обществото”. - Информационен бюлетин по труда, 2010 г., бр.11, с.14-25, изд. ИК “Труд и право”, ISSN/ISBN 1312-9471 (print), ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836


 
  Статия
 
 Издадено
  27379
 Теодора Тодорова

1. Пулова, Юлия „Социално включване на уязвими етнически малцинства“, с. 172 – В: Йоргова, М., П. Луканова, Т. Демирева, Юлия Пулова, Зоя Славова „Социално включване”, Университетско издателство ВТУ, 2011г. ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/