Същност и значение на супервизията като метод на обучение [на социалния работник]. - Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството но труда и социалните грижи. ISSN 0204-675X. - ХХХVIII, 6 (1997), с. 62-69; (COBISS.BG-ID – 1137459940)


Тодорова, Теодора (1997) Същност и значение на супервизията като метод на обучение [на социалния работник]. - Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството но труда и социалните грижи. ISSN 0204-675X. - ХХХVIII, 6 (1997), с. 62-69; (COBISS.BG-ID – 1137459940) у нас


 Докладът разглежда същността на супервизията като метод, който се използва за обучение на социални работници
  Доклад
 супервизия


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  27371
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/