Девиантно поведение, изд. Абагар, (2002) В. Търново, с. 152, ISBN - 954-427-469-3 (COBISS.BG-ID – 1039511268)


Тодорова, Теодора (2002) Девиантно поведение, изд. Абагар, (2002) В. Търново, с. 152, ISBN - 954-427-469-3 (COBISS.BG-ID – 1039511268)


 
  Студия
 
 Издадено
  27358
 Теодора Тодорова

4. Валери Георгиев - училищен психолог, психотерапевт и логопед Варна. Психология на човешкото поведение. Девиантно поведение. Уебсайт: WWW.OPTIMUM-PS.COM http://optimum-ps.com/bg/pages/read/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

3. Пеева, Диляна (2016) Детерминанти и социални фактори на девиантното поведение – В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС’16, Русе, Издателски център на Русенски Университет „Ангел Кънчев“, ISSN 1311-3321, с.241

2. Георги Георгиев, Да започнем отначало...(Рнната детска агресия - в сянката на детската невинност) - В: Сборник от Петата научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и възможности за реализация в образователно и социална среда”, Велико Търново, (5стр.), 28.05.2009г. Ред. Ж.Карапенчев, Д.Гълъбова, М.Дамянова, Р.Кузманова.

1. Гайдаров, К „Морал и социализация на децата и младежите в България”, Изд. “Фабер”, 2006 „Социално отчуждение и индивидуална девиация на поведението”, 421-428 стр.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/