Някои бележки относно преподаването на понятието граница


Пиперков, Паскал (2006) Някои бележки относно преподаването на понятието граница Научно-приложна конференция Математика, информатика и компютърни науки, посветена на 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". 12-13.05.2006 г., Велико Търново, Велико Търново: Слово, 2006, с. 319-326.


 В курса по математически анализ се срещат различни видове граници: на редица; на функция; на интегрални суми на Риман и на Дарбу и др. Това поражда както логически, така и методически проблеми. Например, при въвеждането ново понятие за граница е необходимо да се докажат отново основните свойства на сходящите редици. В работата се прави преглед на някои от класическите учебници по математически анализ, относно решаването на тези проблеми.
  Статия
 граница на редица, граница на Риманова сума, граница по база


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  2734
 Паскал Пиперков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/