Проверка на знанията и уменията по логика на студентите-първокурсници, изучаващи математически дисциплини


Пиперков, Паскал (2006) Проверка на знанията и уменията по логика на студентите-първокурсници, изучаващи математически дисциплини Научно-приложна конференция Математика, информатика и компютърни науки, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. 12-13.05.2006 г., Велико Търново. Велико Търново: Слово, 2006, с. 314-318.


 В доклада се споделя опит в тестване на общата математическа култура на студентите. Авторите провеждат входен тест на първокурсниците за установяване нивото на уменията им да правят логически връзки и да боравят с познатите математически понятия на теоретично ниво. Резултатите от теста допълват резултатите от кандидат-студентския изпит и дават възможност на преподавателя да съобрази подхода си при работата в конкретната аудитория. На базата на провеждани такива тестове, авторите правят препоръки
  Статия
 образование по математическа логика, логически връзки, проверка, тестване


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  2733
 Паскал Пиперков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/