"Социални проблеми, възникващи между диабетноболните, техните близки и обществото", списание"Социална медицина", 3 бр. / 2000 г., 16 с.


Стоянова, Стела (2000) "Социални проблеми, възникващи между диабетноболните, техните близки и обществото", списание"Социална медицина", 3 бр. / 2000 г., 16 с. списание "Социална медицина", 3/2000, Сф. ISSN 1310 1757, тримесечник / Сдружение Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт /Национален референтен списък/ COBISS.BG-ID 1121102052


 Социалните проблеми на диабетнобоните.
  Статия
 диабет
 Издадено
  27324
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/