ТЕНДЕНЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕТО ВЪВ ВЪЗРАСТОВИЯ СЪСТАВ НА ОСНОВНИТЕ ЕТНОСИ В БЪЛГАРИЯ


Аркадиев, Димитър (2006) ТЕНДЕНЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕТО ВЪВ ВЪЗРАСТОВИЯ СЪСТАВ НА ОСНОВНИТЕ ЕТНОСИ В БЪЛГАРИЯ Сб. Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики, София, Център за изследване на населението при БАН, 2006, с.143-156. ISBN: 954-91728-2-1; 978-954-91728-2-9.


 По много причини основните етноси в България - български, турски и ромски (цигански) има различно възпроизводство, което оказва влияние върху техния възрастов състав. Допълнителен фактор е и външната миграция. Изменението на възрастовия състав има отражение върху социално-икономическите процеси в страната - населението под, в и над трудоспособна възраст, заетостта и безработицата, издръжката на незаетите лица, социалните плащания и т.н. Въз основа на данните от преброяванията на населението пре
  Статия
 етнос, възраст, преброяване, тенденции, България


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  2728
 Димитър Аркадиев

2. ANNA KRASTEVA. ALTERN IN BULGARIEN: DIE ERFAHRUNGEN DER MINDERHEITEN UND IMMIGRANTEN. Ältere Migranten in Europa. - IKoM - Newsletter, 3/10, Jahrgang 9, Ausgabe 3, Mai - Juni 2010, S.11-13.

1. С.НИКОЛОВА. НАУЧНА КОНФЕРЕЦИЯ „СТАРЕЕНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО – РЕАЛНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ, ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ”. - СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ТОМ 119, КН. 3-6, 2006, С.56-58 (С.57).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/