Приносът на Великотърновския университет в развитието на българската университетска архивистика.


Игнатова, Анка (2009) Приносът на Великотърновския университет в развитието на българската университетска архивистика. В: Българската университетска архивистика като образователен модел – история и бъдеще. Университетски четения по архивистика. [Национална научна конференция, проведена на 18–19 април 2005 г.]. Т. І, В. Търново: Фабер, 2009, с. 153–163. ISBN 978-954-400-124-7, COBISS.BG-ID – 1231609572


 
  Статия
 
 Издадено
  27276
 Анка Игнатова

1. Петкова, Стефка. Четения по архивистични дисциплини извън специалност Архивистика. – В: Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. Университетски четения по архивистика. Том ІІІ, част ІІ. Ред., предг.: Андриана Нейкова. София: Инвестпрест АД, 2015, с. 58. ISBN 978-954-400-124-7, COBISS.BG-ID 1283015652

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/