Достъпът до документите от състава на Националния архивен фонд (история и съвременно състояние на проблема).


Игнатова, Анка (2008) Достъпът до документите от състава на Националния архивен фонд (история и съвременно състояние на проблема). В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. научна конференция, 31 октомври 2007 г. Т. ІІ. Ред. колегия: Димитър Димитров, Красимира Мутафова и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 219–236. ISSN: 2603-3860 (Online); ISSN: 978-619-208-125-6 (Print).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  27269
 Анка Игнатова

1. Бонева, В. „Обществено достояние”: отново за статута и състоянието на архивните документи в българските музеи. – Архивен преглед – София: ДА „Архиви“ при МС, 2013, №2, с. 34. ISSN - 0204-8132.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/