Петкова, М., М. Алексиева. Различия в проявлението на психоемоционалното състояние на ученици след приложение на игрови подходи


Алексиева, Милена (2019) Петкова, М., М. Алексиева. Различия в проявлението на психоемоционалното състояние на ученици след приложение на игрови подходи Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", С., 2019, стр. 342-347, ISSN - 2682-9908 COBISS.BG-ID - 1290800356


 Целта на настоящата разработка е да се установят и сравнят промените в психоемоционалното състояние на 9-годишни ученици от гр. Трявна и гр. Велико Търново след прилагане на два различни игрови подходи в обучението по физическо възпитание и спорт. Предмет на изcледването са промените в психоемоционалното състояние на 9-годишни ученици. Обект на изcледването cа уроците по физическо възпитание и спорт в училище.
  Доклад
 игрови подход, психоемоционално състояние, ученици


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  27219
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/