Следсватбени обредни гостувания у българите. – В: Българистични проучвания. Т. Х. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Съст. Христо Бонджолов. Велико Търново, „Фабер“, 2005, с. 114-120. ISBN 954-775-488-2; COBISS.BG-ID 1044243172


Иванова, Мария (2005) Следсватбени обредни гостувания у българите. – В: Българистични проучвания. Т. Х. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Съст. Христо Бонджолов. Велико Търново, „Фабер“, 2005, с. 114-120. ISBN 954-775-488-2; COBISS.BG-ID 1044243172 В: Българистични проучвания. Т. Х. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Съст. Христо Бонджолов. Велико Търново, „Фабер“, 2005, с. 114-120. ISBN 954-775-488-2; COBISS.BG-ID 1044243172


 
  Статия
 
 Издадено
  27157
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/